Säännöt


Musan Salama ry
Hyväksytty 28.3.2018 (PRH 14.8.2018)

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Musan Salama ry.

Seuran kotipaikka on Pori.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

 1. edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;
 2. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
 3. edistää tasa-arvoista ja eettistä urheilu- ja liikuntaseuratoimintaa sekä
 4. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
 2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä
 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 2. harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
 3. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa;
 4. järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä;
 5. omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä
 6. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai
kunniapuheenjohtajia.

 • Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.
 • Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
 • Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
 • Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.
 • Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus/johtokunta.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä
maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenrekisteriä yhdistyksen hallituksen niin päättäessä ylläpitää Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry.

Seuran hallitus/johtokunta voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyskokouksen vahvistaman syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4§ Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle/johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

 1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui
  tai
 2. jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka
 3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen voi hallitus/johtokunta katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5§ Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus/johtokunta.

6§ Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen/johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 3. esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 5. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
 6. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 3. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 4. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti;
 5. vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
 6. päätetään hallituksen valittavien määrästä (3-10 henkilöä)
 7. valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai
  varatoiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.
 9. päätetään hallituksen/johtokunnan avuksi asetettavista ja hallituksen/johtokunnan alaisuudessa
  toimivista jaostoista sekä annetaan hallitukselle/johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
 10. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle/johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittavakokouskutsussa, esitys on jätettävä
hallitukselle/johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus/johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

7§ Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus/johtokunta katsoo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta/johtokunnalta vaatii. Hallituksen/johtokunnan on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8§ Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden
jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Seuran hallituksen/johtokunnan päätöksellä voi etäosallistua seuran kokoukseen ennen kokousta
tai kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen erikseen päättämien asioiden käsittelyyn. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

9§ Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen/johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai seuran internet-sivuilla. Kutsu on toimitettava vähintään kahdella mainitulla tavalla.

10§ Hallitus/johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus/johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-10 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen/johtokunnan toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus/johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus/johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Seuran päätoiminen työntekijä ei voi olla hallituksen/johtokunnan jäsen.

11 § Hallituksen/johtokunnan tehtävät

Hallituksen/johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran
kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen/johtokunnan tehtävänä on:

 1. edustaa seuraa ja valitsee seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.
 2. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa.
 3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 4. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
 5. päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta;
 6. pitää luetteloa seuran jäsenistä;
 7. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 8. valita tarvittaessa jäsenet syyskokouksen asettamiin jaostoihin; sekä
 9. ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät
12§ Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen/johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen/johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus/johtokunta voi määrätä hallituksen/johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

14§ Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

15§ Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on 1.11.-31.10.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle/johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.

17§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu, lakkautetaan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n alaiseen seuraan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan yhdistyneelle Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n seuralle tai oman alueen Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n piirijärjestölle tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

18§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

19§ Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.